Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Aktualny nabór na wolne stanowiska urzędnicze

"Oferta pracy - psycholog"

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opocznie z filią w Drzewicy poszukuje pracownika na stanowisko nauczyciela - psychologa Wymagania: Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia. Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej. Wnikliwość, umiejętność analitycznego myślenia, empatia, obiektywizm, tolerancja na zgłaszane problemy. Dobra organizacja pracy, zaangażowanie. Umiejętność pracy zespołowej. Wied...

Utworzony: 2023-03-19 | Zmodyfikowany: 2023-03-19 23:09

2. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie. Daty publikacji i aktualizacji Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-14...

Utworzony: 2020-09-24 | Zmodyfikowany: 2022-12-14 10:39

3. Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna - (Filia w Drzewicy)

mgr Małgorzata Nasulewicz – Kierownik Filii, pedagog m.nasulewicz@pppopoczno.pl mgr Urszula Kudyba – pedagog u.kudyba@pppopoczno.pl mgr Grażyna Chałubińska – pedagog g.chalubinska@pppopoczno.pl mgr Monika Madej – psycholog m.madej@pppopoczno.pl mgr Alina Minkina – logopeda a.minkina@pppopoczno.pl

Utworzony: 2016-09-01 | Zmodyfikowany: 2022-10-20 16:20

4. Dyrekcja

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opocznie: Anna Reszka

Dyrektor Poradni: Anna Reszka tel. 44 741-64-62; e-mail: sekretariat@pppopoczno.pl Kompetencje dyrektora: kierowanie bieżącą działalnością poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do specjalistów, realizowanie uchwał rady pedagogicznej poradni, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, kierowanie pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący, dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym poradni – na podstawie odrębn...

Utworzony: 2016-11-20 | Zmodyfikowany: 2022-10-20 15:23

5. Kadra administracji i obsługi

Pracownicy administracji i obsługi - (Filia w Drzewicy)

mgr Ewa Woźniak– starszy specjalista d/s administracyjnych sekretariat.filia@pppopoczno.pl Anna Michałowicz – pracownik obsługi

Utworzony: 2016-09-01 | Zmodyfikowany: 2022-10-20 15:11

6. Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna - (Poradnia w Opocznie)

mgr Anna Reszka – dyrektor poradni,psycholog a.reszka@pppopoczno.pl mgr Małgorzata Nasulewicz – Kierownik Filii,pedagog m.nasulewicz@pppopoczno.pl mgr Małgorzata Orłowska – pedagog m.orlowska@pppopoczno.pl mgr Halina Kucharska –pedagog h.kucharska@pppopoczno.pl mgr Dorota Wiktorowicz –pedagog d.wiktorowicz@pppopoczno.pl mgr Patrycja Olędzka –psycholog p.oledzka@pppopoczno.pl mgr Karolina Marecka –psycholog k.marecka@pppopoczno.pl mgr Dagmara Stanisze...

Utworzony: 2016-09-01 | Zmodyfikowany: 2022-10-20 15:03

7. Kadra administracji i obsługi

Pracownicy administracji i obsługi - (Poradnia w Opocznie)

mgr Ewelina Garczyk – główna księgowa ksiegowosc@pppopoczno.pl mgr Marianna Gruszczyńska – starszy specjalista do spraw kadr i płac ksiegowosc@pppopoczno.pl Daria Snochowska –referent sekretariat@pppopoczno.pl Sylwia Pacan – starszy referent sekretariat@pppopoczno.pl Bożena Wiatrowska – pracownik obsługi

Utworzony: 2016-08-31 | Zmodyfikowany: 2022-10-20 15:01

8. Godziny dostępności specjalistów

Dyżury specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie oraz Filii w Drz...

Opoczno: mgr Anna Reszka w piątek w godzinach: 12.00-13.00 mgr Kamil Palak we wtorek w godzinach: 12.00-13.00 mgr Katarzyna Banasik w czwartek w godzinach: 12.00-13.00 mgr Halina Kucharska w środę w godzinach: 12.00-13.00 mgr Małgorzata Orłowska we wtorek w godzinach: 12.00-13.00 mgr Dorota Wiktorowicz we wtorek w godzinach: 12.00-13.00 mgr Kaja Kurkowska Pacan w piątek w godzinach: 16.00-17.00 mgr Dagmara Staniszewska – Telus w środę w godzinach: 12.00-13.00 mgr Patrycja Olędzka w poni...

Utworzony: 2022-10-19 | Zmodyfikowany: 2022-10-19 09:26

9. Dane podstawowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie z filią w Drzewicy OPOCZNO: ul. Armii Krajowej 2 26-300 Opoczno tel/fax:44741-64-62 adres e-mail: sekretariat@pppopoczno.pl DRZEWICA: ul. Staszica 5 26-300 Drzewica tel/fax:44 741-65-54 tel. kom. 726 336 330 adres e-mail: sekretariat.filia@pppopoczno.pl

Utworzony: 2016-08-19 | Zmodyfikowany: 2022-05-13 15:12

10. Godziny przyjęć

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie

ul. Armii Krajowej 2 26-300 Opoczno tel/fax:44741-64-62 adres e-mail: sekretariat@pppopoczno.pl Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek – 7:30-16:00 Godziny pracy specjalistów: – poniedziałek – 8.00-17.00 – wtorek – 8:00 – 17:00 – środa – 8.00 – 18:00 – czwartek – 8:00 – 18:00 – piątek – 8:00 – 19:00 Zgłoszenia i informacje można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie placówki w godzinach o...

Utworzony: 2016-08-19 | Zmodyfikowany: 2022-05-13 15:09

11. Godziny przyjęć

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie z filią w Drzewicy

ul. Staszica 5 26-300 Drzewica tel/fax:44 741-65-54 tel. kom. 726 336 330 adres e-mail: sekretariat.filia@pppopoczno.pl Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek – 8:00-13:15 Godziny pracy specjalistów: – poniedziałek – 8:00 – 17:00 – wtorek – 8:00 – 16:00 – środa – 8:00 – 16:00 – czwartek – 8:00 – 16:00 – piątek – 8:00 – 16:00 Przyjmujemy także zgłoszenia telefonicznie – tel/fa...

Utworzony: 2016-08-19 | Zmodyfikowany: 2022-05-13 15:09

12. Sprawozdania finansowe

Rok 2021

Utworzony: 2022-05-10 | Zmodyfikowany: 2022-05-10 23:35

13. Koordynator do Spraw Dostępności

Koordynator do Spraw Dostępności

Daria Snochowska Kontakt: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie ul. Armii Krajowej 2 26-300 Opoczno tel: 44 741 64 62 e-mail: sekretariat@pppopoczno.pl

Utworzony: 2022-03-29 | Zmodyfikowany: 2022-04-06 07:46

14. Kontrola zarządcza

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 r.

Utworzony: 2022-03-31 | Zmodyfikowany: 2022-03-31 23:23

15. Zarządzenia

Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnien...

Utworzony: 2022-03-23 | Zmodyfikowany: 2022-03-23 07:41

16. Organizacja

Organizacja

Organami poradni są: dyrektor poradni, rada pedagogiczna Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce specjalistów oraz pracowników administracji i obsługi. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem, realizującym zadania wynikające ze statutu. W jej skład wchodzą wszyscy specjaliści zatrudnieni w poradni. Szczegółowe kompetencje organów Poradni określa Statutu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opocznie. Szczegółową organizację poradni w danym roku szkolnym ok...

Utworzony: 2016-11-20 | Zmodyfikowany: 2021-12-16 09:24

17. Statut prawny

Status prawny

Poradnia działa na podstawie: Orzeczenia Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta w Opocznie z dnia 15 września 1975r. Nr 1/75 w sprawie powołania Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Opocznie. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami). Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjal...

Utworzony: 2016-08-25 | Zmodyfikowany: 2021-12-15 15:58

18. Ogłoszenia przetargów

"Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i ...

Utworzony: 2021-12-03 | Zmodyfikowany: 2021-12-03 13:26

19. Dyrekcja

Kierownik filii: Małgorzata Nasulewicz

Kierownik filii: Małgorzata Nasulewicz tel. 44 741-65-54 e-mail: sekretariat.filia@pppopoczno.pl Kompetencje Kierownika filii: Uczestniczenie w tworzeniu planu pracy oraz programu rozwoju Poradni. Nadzorowanie przebiegu realizacji zadań statutowych oraz planu pracy w przydzielonym terenie działania filii. 0pracowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z pracy merytorycznej filii oraz prowadzonego nadzoru pedagogicznego 0dpowiedzialność za dyscyplinę pracy pracowników filii. Prowadzenie nadzo...

Utworzony: 2016-11-20 | Zmodyfikowany: 2021-11-18 15:48

20. Ogłoszenia przetargów

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 - "Remont gabinetów w lokalu Poradni w Opocznie or...

Utworzony: 2021-07-21 | Zmodyfikowany: 2021-07-21 00:29