artykuł nr 1

Status prawny

Poradnia działa na podstawie:

  • Orzeczenia Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta w Opocznie z dnia 15 września 1975r. Nr 1/75 w sprawie powołania Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Opocznie.
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).
  • Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r., poz 199)
  • Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).
  • Statutu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opocznie z dn. 01.09.2021 r. - (typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 216KB).