artykuł nr 1

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opocznie: Anna Reszka

Dyrektor Poradni: Anna Reszka

Kompetencje dyrektora:

 • kierowanie bieżącą działalnością poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do specjalistów,
 • realizowanie uchwał rady pedagogicznej poradni, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • kierowanie pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym poradni – na podstawie odrębnych przepisów i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom i klientom w czasie zajęć organizowanych przez poradnię,
 • organizowanie i odpowiadanie za administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę poradni,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce specjalistów oraz pracowników administracji i obsługi.

Dyrektor decyduje w sprawach:

 • zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • zawierania umów z wolontariuszami,
 • ustalania wysokości dodatków motywacyjnych i premii,
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom,
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników,
 • innych wynikających z ustaleń organu prowadzącego poradnię.

Dyrektor poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną:

 • zapewnia radzie pedagogicznej swobodę działania i podejmowania decyzji w ramach jej kompetencji,
 • uczestniczy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wewnątrz poradni,
 • zapewnia wymianę bieżących informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach dotyczących poradni.

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Opocznie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opocznie w zakładce oświadczenia majątkowe: https://bip.opocznopowiat.pl/strona-4215-reszka_anna.html

artykuł nr 2

Kierownik filii: Małgorzata Nasulewicz

Kierownik filii: Małgorzata Nasulewicz

Kompetencje Kierownika filii:

 • Uczestniczenie w tworzeniu planu pracy oraz programu rozwoju Poradni.
 • Nadzorowanie przebiegu realizacji zadań statutowych oraz planu pracy w przydzielonym terenie działania filii.
 • 0pracowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z pracy merytorycznej filii oraz prowadzonego nadzoru pedagogicznego
 • 0dpowiedzialność za dyscyplinę pracy pracowników filii.
 • Prowadzenie nadzoru pedagogicznego pracowników merytorycznych filii
 • Przygotowywanie projektów oceny pracy pracowników filii oraz wniosków do nagród i odznaczeń.
 • Nadzorowanie pracy referenta (w tym dokonywanie oceny kwalifikacyjnej jego pracy zgodnie z regulaminem) oraz pracownika obsługi.
 • Z upoważnienia Dyrektora Poradni podpisywanie opinii wydawanych dla zainteresowanych zgodnie ze Statutem oraz odpowiedzialność za ich treść merytoryczną.
 • 0dpowiedzialność za prawidłowość przygotowywania dokumentacji oraz wniosków na zespół orzekający.
 • Współpraca i uzgadnianie z dyrektorem poradni:
  • spraw finansowych filii (wydatki i zapotrzebowania
  • urlopów pracowników filii
  • doskonalenia zawodowego pracowników filii
 • Dbałość i odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w lokalu filii
 • Sprawowanie nadzoru nad majątkiem filii, egzekwowanie od pracowników odpowiedzialności za powierzone im i użytkowane mienie
 • Koordynowanie wyposażenia filii w pomoce naukowe oraz inne niezbędne do działalności sprzęty i materiały.
 • W uzgodnionych z dyrektorem przypadkach reprezentowanie filii na zewnątrz.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora poradni związanych z zadaniami statutowymi poradni i organizacją pracy filii.