artykuł nr 1

Organizacja

  Organami poradni są:

  • dyrektor poradni,
  • rada pedagogiczna

  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce specjalistów oraz pracowników administracji i obsługi.

  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem, realizującym zadania wynikające ze statutu. W jej skład wchodzą wszyscy specjaliści zatrudnieni w poradni.

  Szczegółowe kompetencje organów Poradni określa Statutu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opocznie.

  Szczegółową organizację poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny. Arkusz opracowywany jest przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem planu pracy oraz planu finansowego poradni. Zatwierdza go organ prowadzący poradnię do dnia 31 maja danego roku.

  Organizację zajęć na rzecz dzieci i młodzieży, ich rodziców, opiekunów prawnych oraz nauczycieli określa „tygodniowy rozkład zajęć” ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.